4 Mart 2015 Çarşamba

PARÇALANMIŞ HAKİKAT DOĞRULUĞUNU YİTİRİR

Selam Arkadaşlar ;

51. Ey Elçiler! tertemiz, helal ve hoş şeylerden yiyip istifade edin, Rabbinizi razı edecek iyi işler yapın. Doğrusu ben yapıp ettiklerinizi çok iyi bilmekteyim. 52. Şüphesiz sizin tebliğ ve takip ettiğiniz bu dininiz, tevhit esasına dayanan tek hak dindir; ben de sizin yegane Rabbinizim. Öyleyse sadece bana kulluk edip itaatsizlikten sakının. 53. Ne var ki peygamberlerin yolunu izlediklerini iddia eden insanlar kendi aralarındaki bu din ve inanç birliklerini paramparça edip bölündüler. Öyle ki her gurup kendisininkiyle övünüp sevinmektedir! 54. Şimdi sen onları bir süre kendi dalgınlıkları ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak! 55-56. Yoksa onlar, kendilerine bolca verdiğimiz mal ve evlatlara bakarak onlara iyilikte bulunmak için koşuşturup can attığımızı mı sanıyorlar? Hayır! Onlar işin farkında değiller! MÜ'MİNUN SURESİ

Peygamberlerin getirdiği hak öğretiden sapanlar gruplara ayrılarak birbrilerini boğazlamışlardır.Her grup kendini hak diğerlerini batıl olarak ilan edip kendi mezhebiyle övünür hale gelmiştir.Hz Muhammedin peşinden gitiğinini söyleyenlerde de benzer durum vardır.

Hz Peygamber onları dini birlik ve bütünlük bozmamaları konularında defalarca uyarmasına rağmen onlar dünyanın gözü önünde birbirlerine girmişler hatta uyarıyı ciddiye almadıkları için dağılıp gitmişlerdir.

İslam dünyasının fotoğrafına bir bakın birbirinin kanını akıtmakla ve etini yemekle yaşıyorlar.Nedir bu Allah aşkına !!!

Müslüman gruplar elde ettikleri zenginlik ve gücü acımasızca birbirleri aleyhine kullanmaktadırlar.Birbirlierini boğazlamak için güç ve iktidar yarışına girmekte buda onlara hayır ve izzet değil zillet ve hezimet getirmektedir.

Hakikati bölüp onun eldeki bir parçası ile övünmek tam bir gaflet örneği büyük bir talihsizliktir.Bugün bizim yaptığımız budur.İslam ümmeti olarak hakikati böldük bir parçası ile övünüyoruz.

Parçalanmış hakikat hem doğruluğunu hemde meşruluğunu yitirir .Ben dini alırım sadece bir boyutuna bakarım dediğiniz an sizi dini parçaladınız demektir. O bir hakikat parçasıdır ama doğruluğunu da ve meşruluğunu yitirmiştir.

Bunun için Tehvid dinde çok önemlidir.Onun için vahdet dinde çok önemlidir.Tehvid dini böldürmez,vahddetde ümmeti parçalatmaz.Bu iki kavramı Müslümanlar çok iyi anlayıp hayatlarına taşımak zorundadırlar.

Hz Peygamber döneminde müşrik araplarda ataları olan Hz İbrahim ve Hz İsmailin tebliğ ettiği tehvid inancını terkedip sosyal ve ekonomik yönden iyi olmalarını doğru yolda olmalarının bir kanıtı sayarak bunun hep böyle gideceğini sanmışlardır.

Ayetlerdeki kınama ; sadece Yahudi ve Hiristiyanlara değil kendi içlerindeki dini birliklerini bozup hizipleşen  her toplumu  yani bizide kapsamaktadır. Ve ayetler çok ve net olarak ortaya koymaktadır ki İslam dünyasına içinde düştüğü doktorinel uyuşmazlığı önceden haber veren ve kınayan bir mesaj niteliği taşımaktadır.

Bir noktayıda gözardı etmeden şunu söylemek istiyorum.Dini parçalayıp bütünlüğünü bozmak onun özü ve aslı olan Tehvid de birleşmeyip çeşitli emeller ,ideolojiler,kişiler ve liderler peşine düşmek demektir.Dinin bazı hükümlerini tanıyıp bazısını tanımamaktır.Din başka dünya başka diyerek onu hayatın dışına itmektir.İslamın asli şekliyle insanların hayatında yer almasına engel olmaya kalkışmak gibi olguların hepsi dini parçalayıp bölmektir.

Diğer yandan dinin kesin hükümlerini reddetmeyen ancak uygulamada muteber içtihatlara göre hareket eden kimseleri bu ayetleri ileri sürerek mahkum etmek de doğru değildir.İslamda içtihat dediğimiz bir olgu vardır , bu olgular dinin aslını kaldıran şeyler değildir tam tersine dinin aslına uygun olarak insanların önüne açan ve onlara yol gösteren yorumlardır.Bunlar dini parçalamlaktır,bölmektir diyemeyiz.

Bunlar ne zaman dini parçalamış olur kendi söylediğini nas haline koyup tekilleştirerek ötekileri yok saytıkların da içtihad olmaktan çıkarlar.Ayetlerde anlatılan dinin bütünlüğünü bozmaya onda ayrılığa düşüp zıtlaşarak parçalanmaya sevkedecek bütün görüş ve düşünceler kınanmakta ve yasaklanmaktadır.

Gerçeklerden kaçamayız !

Bugün İslam toplumnunun gerçekleridir tüm bunlar.Bugün İslam toplumunda vahdetten birlikten söz edebiliyor muyuz ?bu durumun yok farzedilmesi her an yeni sorunlar açmaktadır.Yo canım böyle birşey yok deyin isterseniz.Ama var!!!!!Her günde yeni bir problem doğuruyor.

FAHRETTIN YILDIZ, MÜ'MİNUN SURESİ, 51-56 AYETLERİN TEFSİRİ

FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR.

*PROF.DR. MURAT SÜLÜN'LE
KARŞILAŞTIRMALITEFSİR DERSLERİ
HER CUMARTESİ SAAT 14.00- 16.00
ARASINDADIR.

http://www.kuranvakfi.com/ 



























VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...